Mål och visioner

DETTA ÄR BARN- OCH UNGDOMSKOMMITTÉN (BUK)

Uppdrag
Barn- och ungdomskommittén arbetar med frågor som rör barn- och ungdomsfotboll upp till 14 år, 15 år och uppåt handhas av Tävlingskommittén. Det handlar om att fastställa serie och sammandrag, föreslår tävlingsbestämmelser och riktlinjer, bidra till att utveckla och förbättra förutsättningarna för barn och ungas spel i Bohuslän. Vi skall vara ett bollplank åt andra kommittéer när det rör barn och ungas villkor och regler.

Vision
Vår vision bygger på att fotboll skall vara nationalsporten och en plats för alla. Vikten av att skapa bra och sunda miljöer för våra unga utövare, en miljö där prestation och resultat är av underordnad betydelse och gemenskap och lag glädje väger tungt. Det skall finnas möjligheter oavsett var du bor.

Så många som möjligt – så länge som möjligt – så bra som möjligt

Övergripande mål för barn- och ungdomsfotbollen
Många slutar allt för tidigt med sitt fotbollsspelande. Orsakerna bakom är många och olika för de flesta.
Dagens fokusering på resultat i tidig ålder försvårar för breddidrotten, som skall präglas av en positiv, utvecklande och hälsofrämjande miljö. Spelare skall oavsett bakgrund och ambition ha en plats inom föreningslivet och fotbollen.
Vi vill med vårt arbete underlätta och skapa förutsättningar för att unga, oavsett var i vårt distrikt de bor skall ha möjlighet att fortsätta längre upp i åldrarna än idag. Dessutom vill vi att de skall tänka på sin spelartid som något positivt och att de fortsätter inom föreningslivet även när de slutat att själva spela. Vårt arbete är långsiktigt och handlar mycket om attityd hos spelare, ledare och vuxna.
Tillsammans med föreningarna vill vi utveckla och förbättra barn och ungdomsverksamheten. Att nå en samsyn inom distriktet är en viktig del.